Шөнийн дулаан хуримтлуурт цахилгаан халаагуурын хөтөлбөр

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна.