Төслийн шалгуур хангасан зуухнууд /2015.10 сар

Зуухны загвар Зуух үйлдвэрлэгч, нийлүүлэгч Зуухны хүчин чадал Тоосонцрын хэмжээ Нүүрс төрөгчийн дутуу исэл Ашигт үйлийн коэффициент
Төслийн шалгуур үзүүлэлт 3 кВт-аас дээш Хамгийн ихдээ 70 mg/Net MJ -аас хүртэл Хамгийн ихдээ     7 grams/net MJ -аас хүртэл 70%-аас дээш
1 Векас-137 Их тэнгэрийн хүч ХХК 5.6 56.6 3 72.9
2 Векас-801 7.6 32.3 1.8 79.3
3 Векас-108 4.8 12.2 2.9 72.3
4 Дулаан Бурханы гал ХХК 9.8 18.9 2.3 77.1
5 Халуун Жим Эрдэнэ 8.8 29.1 4.4 77.4
6 Чех Ган-хийц ХХК 11.6 37 1.2 79.1
7 Буян Хувь хүн 10.0 35.0 0.9 77.3
8 Чин-2 Жим Эрдэнэ 10,2 67.1 1.5 80.9