Аяныг хэрэгжүүлэх алхам

Алхам 1 Хяналтын инженер

 • Агаарын бохирдлын бүсэд амьдарч байгаа өрх та аянд оролцох хүсэлтээ ирүүлнэ.
 • Хяналтын инженер хүсэлтийг үндэслэн барилгын үнэлгээ хийж, хэмжилт хийж, зөвлөмж гаргана.

Алхам 2. Борлуулалтын төв

 • Хэмжилт хийлгэсэн өрх Драгон борлуулалтын төвд очиж мэдээлэл авах, тооцоо хийх бөгөөд сонголт хийж гэрээ байгуулна.
 • Борлуулалтын ажилтан хяналтын инженерийн зөвлөмжинд тусгагдсан арга технологиор байшингаа дулаалахад шаардагдах бүтээгдэхүүний сонголтыг танилцуулж, дэлгэрэнгүй тайлбар өгнө
 • Тайлбар мэдээллийг үндэслэн хэрэглэгч сонголтоо хийх бөгөөд зөвхөн өрхийн тэргүүн өөрийн биеэр эсвэл түүний итгэмжилсэн гэр бүлийн гишүүн холбогдох баримт бичгийн дагуу гэрээ байгуулна
 • Хэрэглэгч гэрээ байгуулахаас өмнө түүнд тусгагдсан өөрийн болон бусад талуудын эрх үүрэгтэй сайтар танилцаж нягтлах шаардлагатай

Алхам 3. Хас болон Хаан Банк

 • Хэрэглэгч гэрээний дагуу өөрийн төлбөл зохих урьдчилгаа төлбөрийг /дулаалгын материалын нийт зардлын 30 хувьтай тэнцэх хэмжээний/ өөрт ойр байрлах Хас Банк эсвэл Хаан Банкны салбар дахь Нийлүүлэгчийн дансанд төлнө. Хэрэв Та зээл авах гэж байгаа бол зээл авах банкныхаа холбогдох мэргэжилтэнтэй холбогдож, тус банкны/Хас эсвэл Хаан банкны/ харгалзах дансанд төлнө үү.
 • Төлбөрийн баримтыг авна

Алхам 4. Борлуулалтын төв

 • Хэрэглэгч дахин Борлуулалтын төвд очиж төлбөр төлсөн баримтаа Борлуулалтын ажилтанд өгнө
 • Борлуулалтын ажилтан гэрээ болон төлбөрийн баримтыг нэгтгэн Төсөлд илгээж хүргэлтийн хуваарьт оруулна

Алхам 5. Хэрэглэгчийн хашаа

 • Төлбөр хийгдсэн тухай мэдээллийг авсан Нийлүүлэгч хүргэлтийн хуваарийг бусад нийлүүлэгчийн хуваарьтай уялдуулан гаргаж хэрэглэгчийн сонгосон дулаалгын материалыг зохих тоо хэмжээ, чанарын дагуу хэрэглэгчийн хашаанд нь буулгана
 • Өрхийн гишүүд хяналтын инженертэй хамтдаа бүтээгдэхүүний тоо, чанарыг нарийвчлан шалгаж хүлээн авна
 • Хүлээн авснаас хойш бүтээгдэхүүний хадгалалт, ашиглалтыг хэрэглэгч өрх бүрэн хариуцна
 • Дулаалгын материалыг хэрхэн угсрах тухай зааврыг хяналтын инженер хэрэглэгчид танилцуулж, гэр бүлийн гишүүдийн оролцоотойгоор дулаалгын ажлыг хуанлийн 7 хоногоос хэтрүүлэлгүй хийж гүйцэтгэнэ
 • Шаардлагатай тохиолдолд хяналтын инженерээс зөвлөгөө мэдээлэл авах боломж хэрэглэгчдэд нээлттэй байх юм.

Алхам 6. Хэрэглэгчийн байшин

 • Дулаалгаас өмнөх болон дараах үеийн байдлыг харьцуулна
 • Хэрэглэгчийн хэрэглээ, үр нөлөөллийг үнэлнэ
 • Хэрэглэгчийн сэтгэл хангамж, туршлага сургамжийг нэгтгэн нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх мэдээлэл, мэдлэг хуваалцах арга хэмжээг зохион байгуулна

ХЭРЭГЖИХ БҮС:

ЗАХИАЛАГЧ:
Дулаалга аян туршилтын төслийг санаачлагч, хэрэгжүүлэгч, зохион байгуулагч хамт олон бөгөөд оролцогч талуудтай байгуулсан гэрээний үүрэг, хариуцлагын хүрээнд үйл ажиллагааг удирдана.

Дараах оролцогч талуудтай хамтран ажиллана.

 • Улаанбаатар Цэвэр агаар төслийг удирдах нэгж буюу Захиалагч
 • Гэр хорооллын айл өрхүүд буюу хэрэглэгчид
 • Нийлүүлэгчид
 • Борлуулалтын ажилтан
 • Хяналтын инженерүүд